Nieuws

We houden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

 

Overleg met VWS en OCW op 4 april 2018

Sector Zorg en Welzijn en opleidingsinstellingen in Limburg werken samen  

Op 4 april jl. hebben we een dialoogtafel georganiseerd met de 5 onderwijsinstellingen in Limburg, een afvaardiging van de sector Zorg en Welzijn en beleidsmedewerkers van VWS en OCW. De aanleiding van deze dialoogtafel is ontstaan in een gesprek met o.m. Annemarie Knottnerus toen we met elkaar de stand van zaken rond de ontwikkelingen RAAT Limburg hebben besproken.

De dominante thema’s die we als sector Zorg en Welzijn met de 5 onderwijsinstellingen hebben gedefinieerd zijn:

1. Certificering vroegtijdig uitstroom van studenten in het BOL en BBL
Doelstelling: BOL- en BBL student die vroegtijdig (voor diplomering) de opleiding verlaat ontvangt een landelijk certificaat (civiele waarde). Dit is momenteel niet mogelijk.
ROC’s en Hogescholen in Limburg en de sector Zorg en Welzijn Limburg worden uitgedaagd om een of meerdere alternatieve route(s) te kiezen.

2. BOL studenten derde en vierde jaars structureel in de organisaties
Doelstelling: structureel opleiden in de praktijk.

3. Vernieuwen c.q. aanpassen bestaande curricula
Doelstelling: curricula aanpassen op cliëntprofielen en voorkomen dat we een lang traject van accreditatie moeten doorlopen.

De sfeer in de bijeenkomst werd door de aanwezigen als positief en constructief ervaren. Het is belangrijk om beide ministeries in een vroeg stadium te betrekken bij de stappen die we gaan zetten. Wordt vervolgd!

Ondertekening RAAT succesvol!

Wat een mooie opkomst op de 4 ontbijtsessies waar bestuurders van de sector zorg en welzijn, overheid en onderwijs massaal het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten hebben ondertekend.

Ook hebben de bestuurders aangegeven actief te willen participeren in een of meerdere actielijnen. Nu kunnen de acties die al gestart zijn worden uitgebreid!

Klik hier voor de impressie van de ontbijtsessies en de vervolgacties. Digitaal ondertekenen kan ook en de eerste handtekeningen van bestuurders hebben we al ontvangen. We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen!

Wie heeft getekend? Dat kunt u zien op zorgpactlimburg.nl/RAAT

Triple Helix bijeenkomst 8 februari 2018

Namens het bestuur van Zorg aan Zet heet Trudie Severens iedereen van harte welkom bij deze tweede bijeenkomst waar provincie, centrumgemeenten, onderwijs en sector aanwezig zijn.

We delen kort de stand van zaken m.b.t. de activiteiten in het kader van de personele tekorten in de sector. De aanpak is vastgelegd in het document RAAT.

Ook de laatste ontwikkelingen bij de overheden en het onderwijs worden gedeeld.
Enkele voorbeelden zijn:
- De centrumgemeente Heerlen schrijf (en voert uit) mede namens de centrumgemeenten Sittard/Geleen en Maastricht een sectorplan zorg waarbij het RAAT de inhoud biedt. 
- Een overleg met VWS en OCW samen met Limburgse onderwijsinstellingen en een vertegenwoordiging van de sector gaan praten over 3 concrete voorstellen die vernieuwend zijn en bijdrage aan het oplossen van de personele tekorten. 

Daarna wordt in kleine groepen gesproken over 4 thema's die in het RAAT zijn opgenomen; instroom. imago, opleiden en belonen/faciliteren.

Een zeer inspirerende bijeenkomst. Niet alleen op inhoud maar zeker ook in het opbouwen van een relatie met elkaar om de uitdaging op arbeidsmarktvraagstukken samen op te blijven pakken.

We spreken af dat we in juni opnieuw een bijeenkomst organiseren om te monitoren wat er gerealiseerd is en wat er komen gaat.

Ontbijtsessies ondertekenen RAAT

Er zijn 4 ontbijtsessies gepland waarvoor bestuurders in de sector zorg en welzijn zijn uitgenodigd om het RAAT te ondertekenen. Ook de provinciale en gemeentelijke overheden zijn uitgenodigd om hun handtekening als steunbetuiging te plaatsen. Onderwijsinstellingen, ROC's en Hogescholen tekenen eveneens als steunbetuiging.

De ontbijtsessies zijn op 9, 11, 17 en 19 april.
Na 19 april zullen we op deze website een impressie beschrijven van deze bijeenkomsten. 

RAAT; nieuwe pagina op deze website

Op deze website hebben we een nieuwe pagina toegevoegd: RAAT aanpak tekorten.
Hier wordt de mogelijkheid geboden om het RAAT digitaal te ondertekenen door organisaties in onze sector die niet in de gelegenheid zijn geweest om tijdens de ontbijtsessies op 9, 11, 17 en 19 april te tekenen. 

RAAT 2.0 april 2018

We hebben een laatste versie van RAAT samengesteld op basis van input die we hebben opgehaald in de sector.
/_download/Bestanden/20180309_RAAT%20Limburg%20Samen%20Doen%20%3D%20Krachtiger_def_versie%202_0.pdf

Volgspot; het volgen van een methodische aanpak

Zorgpact Limburg; er gebeurt in de samenwerking natuurlijk al heel veel. Dan is het soms ook goed om op een methodische manier te kijken waar je staat en hoe verder. Hierin worden we door medewerkers van het landelijk Zorgpact ondersteund door de Volgspot.

Wil je de eerste uitkomsten lezen? Klik hier voor het algemene bericht en hier voor het artikel over de Volgspot.

RAAT: Samen Doen = Krachtiger!

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) 10 november 2017

De vraag naar personeel stijgt. Het aanbod daalt. De instroom vanuit opleidingen is onvoldoende om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Arbeidsmarktprognoses kunnen onzeker zijn. Toch spreken we van code rood. Stilzitten is geen optie. Actie is nodig! Daarom introduceert Zorg aan Zet het actieprogramma Samen Doen = Krachtiger! voor de sector.

Veel organisaties in de provincie Limburg werken al hard aan oplossingen. Ze voeren acties uit of bereiden deze voor. Met het actieplan Samen Doen = Krachtiger! willen de organisaties in de sector Zorg en Welzijn, het onderwijs en de (gemeentelijke) overheden, verder te noemen Triple Helix, de krachten bundelen en komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn. 

Regionaal Actiecentrum Samen Doen = Krachtiger!

Resultaten boek je niet alleen door plannen te maken, maar door plannen uit te voeren. Daarom heeft Zorg aan Zet een decentraal actiecentrum Samen Doen = Krachtiger! ingericht.
Dit centrum:
- draagt zorg voor goede capaciteitsplanning en monitoring in de regio, op basis waarvan gericht acties in gang gezet kunnen worden;
- initieert, stimuleert en ondersteunt (nieuwe) acties;
- verzamelt en verspreidt informatie over de voortgang van de acties en ’good practices’;
- fungeert als kenniscentrum en vraagbaak;
- verkent kansen en mogelijkheden en jaagt initiatieven en projecten aan voor zij-instroom. 

Meer info?
Klik hier voor het actieplan. 

Projecten en initiatieven aanmelden

Een aantal projecten is bij ons bekend en hebben we op deze website vermeld.

Staat uw project of initiatief in triple helix verband nog niet vermeld?
Neem dan s.v.p. contact met Ria Jacobs, projectcoördinator triple helix
r.jacobs@zorgaanzet.org
06 - 10 40 77 81

LOAZ: bijeenkomsten HRM

De verantwoordelijken HRM in de zorg- en welzijnssector hebben namens de sector een aantal urgente thema's benoemd die arbeidsmarkt gerelateerd zijn en vragen om een oplossing dan wel andere aanpak dan tot nu toe.

Deze thema's zijn:
1. Als werkgevers gezamenlijk het gesprek aangaan met het onderwijs (in eerste instantie de drie ROC’s).
Doel: het stimuleren van de samenwerking tussen de drie ROC’s onderling en het stimuleren van de samenwerking met de werkgevers waarbij vanuit werkgeverszijde ingezet wordt op het bundelen van de vraag.

2. Instroom: Welk potentieel kunnen we nog aanboren op de arbeidsmarkt? Wat gebeurt er al? Door wie? Wat gebeurt nog onvoldoende? Wat is er nodig om onbenutte kansen te verzilveren?

3. Imagoverbetering van de zorgberoepen: wat kunnen we nog meer doen dan er al gedaan wordt? 

4. Belonen: zowel financieel als faciliterend voor nieuwe én de huidige medewerkers. 

We houden u op de hoogte over de voortgang.

Loopbaanservice Zorg aan Zet

Stichting Zorg aan Zet werkt vanuit de overtuiging dat samenwerking binnen ons collectief tot meerwaarde leidt. Dat doen we op basis van vertrouwen en op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Best practices van onze deelnemers brengen we voor het voetlicht en we faciliteren met tools / trainingen / workshops / websites als deze van meerwaarde zijn voor het collectief. Daarbij ontstaat inkoopvoordeel en besparen we ontwikkelkosten.

Een van de best practises bij Pergamijn, Daelzicht en SGL heeft geleid tot het aanbod Loopbaanservice door Zorg aan Zet voor medewerkers en leidinggevenden in Limburg.

In de Loopbaanservice worden zowel digitale instrumenten (bijvoorbeeld e-portfolio) als bijeenkomsten in de vorm van bijvoorbeeld inspiratie- en kennissessies en workshops opgenomen. De Loopbaanservice is bedoeld voor zowel medewerkers en leidinggevenden.

De Loopbaanservice is binnenkort beschikbaar. We houden u op de hoogte!

Zorgpact Limburg website is live

De website is live en daarmee dragen we bij aan de kennisdeling in de triple helix.

Op deze website besteden we voornamelijk aandacht aan de diverse projecten en initiatieven die in triple helix verband zijn gestart. Een update van de projecten zal 3 keer per jaar plaatsvinden. 

Ook zullen we publiceren hoe, naast de projecten, diverse samenwerkingsverbanden in de triple helix tot keuzes voor thema's komen om deze gezamenlijk uit te voeren.

En in onze agenda beschrijven we activiteiten rond 'kiezen'; een beeld vormen over het werken in de sector Zorg&Welzijn voor zowel scholieren als werkzoekenden.

Arbeidsmarktplatform Zuid-Limburg van start

Aanleiding
Fundamentele veranderingen in de sector Zorg&Welzijn voor het complete systeem bij en rond de zorgvrager.

Ambitie
Onderlinge afstemming en samenwerking in de triple helix met als doel middels bestuurlijk commitment een evenwichtigere arbeidsmarkt creëren; medewerkers behouden voor de sector en nieuwe instroom realiseren.

Deelnemers
Overheid (gemeenten en provincie), onderwijs en organisaties in de sector Zorg&Welzijn.

Stand van zaken
Op 30 augustus 2017 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Op 15 november  vindt de tweede bijeenkomst plaats waarin een concreet (actie)plan wordt besproken.

"Werkgevers in de zorg, onderwijsinstellingen en lokale overheden hebben een gezamenlijk belang om ervoor te zorgen dat zorgprofessionals optimaal kunnen presteren.
Samen zorgen zij ervoor dat zorgverleners beschikken over perspectief, de juiste kennis en vaardigheden.
Zodat onderwijsinstellingen de veranderende eisen in hun curriculum kunnen inpassen en gaan zorgen voor een blijvend goede aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.
En zodat lokale overheden hun taken in de leefomgeving en het welzijn van burgers goed kunnen opvangen.” 

15 November is besloten dat:
* het actieplan RAAT leidend is voor de concrete aanpak 
* er voor Zuid-Limburg door de centrumgemeente een projectleider wordt aangesteld
* het sectorplan van en voor de gemeenten in Zuid-Limburg wordt gebaseerd op bovenstaande
* de doelstelling is om zo veel mogelijk organisaties in de sector een convenant te laten ondertekenen ter ondersteuning van de aanpak in RAAT en sectorplan.

 

19 september 2017: de triple helix agenda met de Provincie

Het belang om medewerkers in de sector te behouden, te werven en continu op te leiden is een gedeeld belang van zowel de sector, het onderwijs als de overheid om de zorgvrager optimaal te faciliteren.  

Op 19 september jl. heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden waarin de zogeheten triple helix (organisaties, onderwijs en overheid) vertegenwoordigd was.

Doel van de bijeenkomst
Om goede, beschikbare en betaalbare zorg in Limburg te organiseren is bestuurlijke prioriteit, draagvlak in regio’s en monitoring van de beoogde resultaten nodig.
De centrale vraag is: "hoe gaan we dat organiseren en realiseren"?

Gewenst resultaat
• Eén samenhangende arbeidsmarktaanpak (waarin ieder zijn eigen rol neemt).
• Concrete regionale samenwerking en projecten.

Hoe gaan we dit realiseren
• Structureel overleg (bijvoorbeeld door arbeidsmarktplatforms) en gezamenlijke acties. 

Vervolg
De sector maakt mede op basis van de dialoog op 19 september een concreet plan. Dit plan wordt uiterlijk vóór medio februari 2018 aan de deelnemers voorgelegd tijdens een gezamenlijke bijeenkomst. De acties die dan al zijn ingezet worden gedeeld, knelpunten besproken en oplossingsrichtingen geboden.