Alle Limburgse zorgprojecten in één portal

In Limburg zijn de voorbije jaren diverse initiatieven genomen met als doel het samenwerken tussen de (zorg en welzijn) organisaties, onderwijs en overheid ten behoeve van zorgvraag en zorgverleners.
Deze initiatieven en de nieuwe, nog te ontwikkelen vormen van samenwerking, zijn de invulling van het Zorgpact Limburg dat als (virtueel) platform zal fungeren die de verschillende initiatieven en ontwikkelingen in kaart brengt.

Samenwerking tussen organisaties, onderwijs en overheid
Van oudsher bestaat in Limburg een nauwe samenwerking tussen zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. Niet alleen op het gebied van opleiden en aspecten van arbeidsmarktbeleid zoals imago en beeldvorming, maar ook afstemming van gewenste capaciteit en competenties. 
Ook met de provinciale overheid bestaat al jarenlang een intensief contact. Gedeputeerden en beleidsambtenaren van de provincie Limburg ondersteunen tal van initiatieven, onder meer op het gebied van arbeidsmarktbeleid en -onderzoek. Een toevoeging in het samenspel is de rol van de lokale overheden. Als gevolg van de kanteling in de zorg zijn de gemeenten een steeds belangrijkere partij bij de inrichting van de zorg en de arbeidsmarkt in de sector.

Kennisdeling en participatie
Zorgpactlimburg.nl is bedoeld om actuele projecten en initiatieven te laten zien, opgevoerd vanuit de drie O`s: organisaties, onderwijs en overheid. De beschreven activiteiten laten de huidige dynamiek zien en nodigen uit tot kennisdelen en/of participatie.